Privacy Statement van Schaakvereniging EsPion

1. Introductie

Schaakvereniging EsPion (hierna: EsPion) is de beheerder van de website www.espion.amsterdam en uitgever van het clubblad “Blad Zonder Naam”. In dit overzicht wordt aangegeven hoe EsPion persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. EsPion is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan.

EsPion zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden, de bezoekers van haar website en de deelnemers aan de door EsPion georganiseerde schaakwedstrijden. Persoonsgegevens van leden, bezoekers en deelnemers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. EsPion houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van EsPion worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens en beeldmateriaal worden door EsPion verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. De gegevens staan EsPion ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van EsPion, dan wel dat u deze op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens). Beeldmateriaal in de vorm van foto’s en /of illustraties staat EsPion ter beschikking nadat deze zijn gemaakt met uw toestemming dan wel dat u deze ter verwerking hebt aangeleverd.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

EsPion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) het uitoefenen van de doelstellingen van EsPion, inclusief maar niet beperkt tot

a.1) om contact met u te kunnen opnemen;

a.2) om u informatie te sturen;

a.3) het organiseren van schaakwedstrijden;

a.4) het bijhouden van uitslagen en standen;

a.5) het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

b) het bijhouden van een ledenadministratie;

c) het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

d) het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond KNSB.
Daarnaast verstrekt EsPion wedstrijduitslagen aan de KNSB ten behoeve van de ratingverwerking.

Wilt u geen e-mail en/of andersoortige informatie meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van EsPion, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die EsPion verstuurt of u kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris van EsPion.

Geen commercieel gebruik

EsPion zal uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming verkopen noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. EsPion kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen en de verdere informatievoorziening aan u staken.

Bewaren van persoonsgegevens

EsPion bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

EsPion neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van EsPion en het clubblad kunnen verwijzingen en/of advertenties naar websites van andere bedrijven bevatten. EsPion is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. EsPion raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen.

Eventuele advertenties op de website van EsPion kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. EsPion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens en beeldmateriaal te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van EsPion. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van EsPion behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Controleer daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van EsPion.

Amsterdam, 7 mei 2018